Skip to content
Hays - Recruiting experts worldwide
  1. Jag är
    Jag är

Den globala arbetskraften saknar rätt kompetens för att stödja företag•  Fler orsaker bakom arbetslöshet än det ekonomiska tillståndet, enligt rapporten från Hays plc
•  Arbetslöshet och ofyllda vakanser stiger över de globala marknaderna
•  Globala utbildningssystem misslyckas att leverera efterfrågad kompetens och talang till arbetsgivare

Den globala ekonomin står inför en allvarlig obalans av kompetens. 18 av 30 ledande ekonomier står inför någon form av kompetensbrist, medan både arbetslöshet och antalet ofyllda vakanser ökar. Inom många marknader uppfyler inte arbetskraften som finns tillgänglig de kompetenskrav arbetsgivare söker.Dessa är resultaten av Hays Global Skills Index 2013 som är en rapport publicerad av Hays plc, den ledande globalt professionella rekryteringsgruppen, i samarbete med Oxford Economics. Rapporten med titeln "The Great Talent Mismatch" bygger på en analys av de professionella arbetsmarknaderna över 30 stora globala ekonomier. Rapporten belyser i vilken utsträckning företag och myndigheter måste arbeta tillsammans för att bygga upp rätt kompetens-pipeline för att leverera en hållbar återhämtning och tillväxt .

Problemet med obalans av talang sträcker sig över flera kontinenter. Situationen är särskilt allvarlig i USA, som kämpar med en ’jobless recovery’, Spanien, Portugal och Irland, alla hårt drabbade av krisen i eurozonen. Japan kämpar med en generation av ekonomisk stagnation och deflation och Storbritannien där den nuvarande ekonomiska återhämtningen exponerar en brist på kompetens i flera branscher.

"Hays Global Skills Index belyser en stor paradox i världens profesionella arbetsmarknader. Arbetsgivare över hela världen kämpar för att hitta tillräckligt många personer med rätt sorts kompetens för de tjänster de har tillgängliga, samtidigt som miljontals människor förblir arbetslösa.
Tillgången på personer med rätt kompetens är grunden för varje framgångsrik organisation och att hitta rätt person för ett jobb kan förändra företag, människors liv och göra samhällen starkare. Det finns inga enkla svar på lösningar av dagens problem i världens profesionella arbetsmarknader. Vi tror dock att de principer som beskrivs i våra rekommendationer är relevanta över hela världen och bör möjliggöra verkliga framsteg mot att ta itu med strukturella problemen inom de internationella arbetsmarknaderna " säger Hays’ Chief Executive, Alistair Cox.

Hays Global Skills Index poängsätter varje land mellan noll och tio baserat på sju viktiga faktorer som påverkar arbetsmarknaden. Poängen beräknas utefter en analys av sju olika komponenter, därbland utbildning och flexibilitet på arbetsmarknaden samt lönetryck.

En poängsättning ovanför mittpunkten 5,0 tyder på att arbetsgivare kämpar för att tillsätta nödvändiga kompetenser och upplever brister på arbetsmarknaden. En poängsättning på mindre än 5,0 indikerar en mindre riskfylld arbetsmarknad med få begränsningar av tillgång på kompetent arbetskraft

Sveriges poängsättning 2013 är 6,3 vilket föreslår att en märkbar press på arbetsmarknaden existerar. Åtminstone en del av detta kommer att speglas i den ekonomiska tillväxten i landet. Sverige förväntas se den högsta graden av ekonomisk tillväxt i Europa under 2013, med en BNP som beräknas öka med 1,5 (en ökning från 1,2% 2012)

Betydande lönetryck i högkvalificerade branscher och mer än 49.000 kvarstående lediga tjänster föreslår att det finns arbetsgivare som kämpar för att hitta den kompetenta personal de behöver.

”Sverige är ett tjänstorienterat samhälle. Nästan 75 procent av den arbetsföra befolkningen arbetar med ett tillhandahållande av tjänster, antingen i privat eller offentlig sektor. Den svenska arbetsmarknaden är känd för att kombinera affärsinnovation, generösa anställningsförmåner och långsiktig anställningstrygghet. En ny lag har gjort det lättare för personer utanför EU att flytta till Sverige för att arbeta. Detta för att locka arbetskraft till industrier som inte kan finna tillräckligt med kvalificerade medarbetare. Att bli erbjuden anställning från ett svenskt företag eller organisation gör det sedan möjligt för arbetssökande att ansöka om arbetstillstånd.'' säger Marie Svärd Country Manager, Hays Sweden.
 

|